Förvandla din

fastighet till en

elproducerande

energihubb

Grön kostnadseffektiv energi utan egen investering

 • Trygg och jämn elförsörjning
 • Sänkt elkostnad
 • Del i den gröna omställningen
 • Lokal energiproduktion

Bli en del av framtiden
– ta steget  mot en optimerad energilösning

Logistikbranschen växer kraftigt, samtidigt som transport- och fordonssektorn elektrifieras i hög takt. Men för att branschen ska kunna reducera sina utsläpp med 70 procent till 2030 krävs det att tempot i omställningen höjs. Därför skapar Boxflow och Soltech Energy Solutions konceptet Greenbox Energy som ska underlätta för fler logistikaktörer att utveckla (alt uppgradera) sina fastigheter till smarta energihubbar

Sänk elkostnaden

Ett PPA med Greenbox Energy konceptet garanterar lägre  energikostnader. Vi tar över elanslutningen för att installera och driva en komplett och solcellsbaserad energihubb på 2 MW. Insatsen är minimal och du får möjligheten att köpa härproducerad el från din egen fastighet till ett förutbestämt pris.

*PPA – Power purchase agreement, är helt enkelt ett elavtal på lång sikt. Greenbox Energy står för installation, drift och produktion och du köper elen som solcellsanläggningen producerar. 

Framtidssäkrad el

Med en starkt ökad elektrifiering kommer kapacitetsstörningar, kommer strömavbrott och andra störningar i elsystemet bli allt vanligare. Riskerna för höga elpristoppar under kortare och längre tid ökar. Med ett kraftigt batteri i energihubben minkar du riskerna och kan förlita dig på en jämn energitillgång. Energilagret laddas av solcellerna när solen lyser och av elnätet när priserna är låga – du får lägsta möjliga elpris och en trygg energireserv på 2 MW.

Snabb grön energi

Tak och fasadytor är ofta outnyttjade som platser för solpaneler. Här finns stora möjligheter att snabbt omvandla ytor till att producera grön energi, avlasta vårt gemensamma elnät och med ett batteri och laddpark i närheten maximera nyttan av solens strålar.  Greenbox Energy är ett mycket starkt miljökoncept som exponeras tydligt och som stärker både företagets ekonomi och bidrar till att vi snabbare kan ställa om till en grön ekonomi och nå de uppsatta miljömålen i Agenda 2030.

Installerat och klart inom 6 – 12 månader

I totalkonceptet ingår installation av solcellspaneler, transformator och energilager, samt en högpresterande och ultrasnabb laddpark som ger ytterligare affärsfördelar vid rätt förutsättningar. Vi driver anläggningen och ser till att du alltid får grön, trygg och kostnadseffektiv el.

Tre steg och anläggningen är i drift:

1. Takplacerade solceller
Att låta en storskalig solcellsinstallation täcka den annars outnyttjade takytan skapar egen el för fastighetsägaren. Fastighetsägaren betalar ingenting utan köper elen genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement).

2. Batterier lagrar energin
Energilagret laddas av solcellerna när solen lyser och av elnätet när priserna är låga och skapar en trygg energireserv på 2 MW. Detta minskar känsligheten vid osäker kapacitet och strömavbrott.

3. Högeffektiv laddpark
Med en komplett och högeffektiv laddpark med ca 20–40 laddpunkter kan personal, kunder och förbipasserande privatpersoner snabbladda sina elfordon. Något som både bidrar till den gröna omställningen och stärker områdets laddinfrastruktur.

Solceller på taket ökar fastighetsvärdet

Genom att låta solceller bli en del av taket ökar fastighetsvärdet och självförsörjningsgraden på energi och bidrar till positiva  ekonomiska och miljömässiga aspekter.

 • Storskalig installation
 • Effekt: >2 MW
 • Nyttjar befintliga tak

Energilager minskar risker

I vårt koncept ingår ett energilager som maximerar nyttan av solelproduktionen och balanserar förbrukningen – du kommer alltid ha tillgång till grön, kostnadseffektiv el.

 • Mått: 6 x 2,5 x 3 m.
 • 2MW / 2MWh
 • UPS funktion
 • Effektreglerar

Högeffektiv laddpark för alla

Med en komplett och högeffektiv laddpark kan personal, kunder och förbipasserande snabbladda lastbilar och personbilar i direkt anslutning till det lokala vägnätet.

 • Antal laddpunkter: 20 – 40 st.
 • Ultrasnabbladdning upp till 350 kwh/h
 • Anpassat för lastbilar och personbilar

Greenbox installeras just nu – välkommen på studiebesök

Om du vill se hur konceptet kan utformas och ställa frågor är du välkommen att boka ett studiebesök.

Vi visar vår logistikanläggning med pågående projektering i Östra Ljungby utanför Helsingborg.

Pågående installationer

HELSINGBORG

 • Byggår: 2023
 • Plats: Längs E4 utanför Helsingborg

GÖTEBORG

 • Byggår: 2024
 • Plats: Längs E6 söder om Göteborg